Podpisanie umowy na zagospodarowanie i odbiór odpadów

Dnia 26 czerwca br. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się podpisanie dwóch umów dotyczących gospodarki odpadami. Pierwsza umowa dotyczyła odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Będzino. Podmiotem wyłonionym w trybie przetargowym, które do końca 2015 roku będzie obsługiwało mieszkańców zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.

Druga umowa podpisana także z PGK Koszalin Sp. z o.o., była efektem uczestnictwa Gminy Będzino w projekcie realizowanym przez Gminę Miasto Koszalin pn. ?System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego ? etap I?. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Celem projektu jest objęcie docelowo 40 gmin i miast regionu systemem unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych. Projekt przewiduje budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Uczestnictwo w projekcie daje Gminie Będzino, możliwość osiągnięcia wyższych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a tym samym ograniczenie niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko.

opublikowano 3 lipca 2014