Podpisano umowę na budowę kanalizacji

W dniu 06.02.2018 r. podpisano umowę  na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.

Wykonawcą jest firma TECH-KAN S.C. Bartłomiej Jabłoński, Paweł Jajeczko. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 3 068 493,01 zł, z czego dofinansowanie 1 994 800,00 zł.

Obszar planowanej inwestycji przebiega przez miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice położone w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.

Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do przyłączy, a następnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej biegnącej przy drodze powiatowej oraz przy drogach gminnych publicznych oraz wewnętrznych. Ścieki doprowadzone zostaną do istniejącej przepompowni z punktem zlewnym zlokalizowanej na działce nr 105/3 obrębu ewidencyjnego Mścice. Sieć wodociągowa będzie rozwinięciem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo.

Zrzut ścieków planowany jest do istniejącej kanalizacji – magistrali tłocznej P10 w Mścicach odprowadzającej ścieki do mechaniczno – biologicznej z chemicznym wspomaganiem procesów oczyszczania ścieków, oczyszczalni Jamno w Koszalinie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”