Polski Ład w Gminie Będzino.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

W dniu 27.01.2022 r. Gmina Będzino złożyła 5 wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez JST w ramach II edycji naboru wniosków (3 inwestycje) i III edycji ? PGR (nabór dla miejscowości po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych) naboru wniosków.

Złożone wnioski na inwestycje:

II edycja naboru:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino. Etap I A – Północny. Limit dla wniosku: 65.000.000,00 zł brutto.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje budowę pierwszej części realizacyjnej Etapu północnego ? Etap IA polegającego na wykonaniu kompletu rurociągów tłocznych z przepompowniami ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla 3 miejscowości (Tymień, Pleśna i Kładno) oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Tymieniu aktualnie nieposiadającej pozwolenia wodnoprawnego i niespełniającej wymogów prawnych jakości oczyszczanych ścieków. Inwestycja będzie realizowana w formule “zaprojektuj i wybuduj” na podstawie posiadanej koncepcji budowy kanalizacji w gminie Będzino i Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 17.700.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 16.815.000,00 zł (95 % planowanych kosztów).

 

  1. Przebudowa drogi gminnej Tymień ? Strachomino w gminie Będzino w województwie zachodniopomorskim. Etap II i III. Limit dla wniosku: 30.000.000,00 zł brutto.

Inwestycja polega na przebudowie części drogi gminnej nr 100020Z, pomiędzy miejscowościami Tymień i Strachomino w gminie Będzino na odcinku od 998 m licząc od drogi krajowej nr 11 do początku wykonanego przejazdu ? wiaduktu nad nowowybudowaną drogą S 6 (etap II) o długości ca. 1100 m i odcinka drogi od wykonanego zjazdu z wiaduktu do wjazdu do miejscowości Strachomino (etap III) o długości ca. 1900 m. W ramach realizacji inwestycji, na obydwu odcinkach przebudowywanej drogi, planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni drogi z płyt żelbetowych o szerokości 3,5 m wraz mijankami o szerokości 5,5 m, ciągów pieszo ? rowerowych o szerokości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zieleni, poboczy gruntowych po obu stronach jezdni oraz przebudowy rowów przydrożnych. Inwestycja będzie realizowana w formule ?zaprojektuj i wybuduj? na podstawie Programu Funkcjonalno ? Użytkowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 6.200.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 5.890.000,00 zł (95 % planowanych kosztów).

 

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Będzino. Limit dla wniosku: 5.000.000,00 zł brutto.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy Będzino polegających na: wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji termicznej dachu, wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia wewnętrznego, montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji instalacji grzewczej w zakresie zgodnym z audytem energetycznym. Inwestycja będzie realizowana w formule ?zaprojektuj i wybuduj? na podstawie audytu energetycznego budynku i Programu Funkcjonalno ? Użytkowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 2.000.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 1.800.000,00 zł (90 % planowanych kosztów).

 

 

III edycja ? PGR:

 

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły w Tymieniu. Limit dla wniosku: 5.000.000,00 zł brutto.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu gmina Będzino polegających na: wykonaniu izolacji termicznej budynku szkoły. Inwestycja będzie realizowana w formule ?zaprojektuj i wybuduj? na podstawie audytu energetycznego budynku i Programu Funkcjonalno ? Użytkowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 5.000.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 4.900.000,00 zł (98 % planowanych kosztów).

 

  1. Przebudowa drogi gminnej Tymień ? Strachomino w gminie Będzino. Etap I. Limit dla wniosku: 5.000.000,00 zł brutto.

Inwestycja polega na przebudowie drogi w po pegerowskiej miejscowości Tymień w gminie Będzino, stanowiącej odcinek drogi gminnej nr 100020Z, pomiędzy miejscowościami Tymień i Strachomino na odcinku od działki drogi krajowej 11, na odcinku o długości 998 m. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 713 m o szerokości od 6,0 do 7,2 m, jezdni o nawierzchni z płyt żelbetowych o szerokości  3,5 m na długości 285 m, mijanek o szerokości 5,5 m, ciągów pieszo ? rowerowych o szerokości 2,0 m oddzielonych od drogi pasem zieleni, poboczy gruntowych po obu stronach jezdni oraz przebudowy rowów przydrożnych.

Przewidywana wartość Inwestycji: 2.000.000,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 1.960.000,00 zł (98 % planowanych kosztów).

 

 

 

 

 

opublikowano 28 stycznia 2022