Poziomy odzysku i miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Będzino

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 14,5%,
• osiągnięty w 2013r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 41%,
• osiągnięty w 2013r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 50%

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Odzysku Odpadów ul. Lubuszan 80 76 – 004 Sianów.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) jest ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Kolejowa 36 64- 300 Nowy Tomyśl. Punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych znajduje się pod adresem ul. Lniana 5a Koszalin
Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

opublikowano 5 lipca 2014