Projekt Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021”
DOFINANSOWANIE: 195 288,00zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 195 288,00 zł

      Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2.  wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3.  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 7. wykonywaniu czynności dnia codziennego ? w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności ? także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Będzino, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

W wyniku realizacji Projektu:

– pomoc i wsparcie otrzymało 10 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren Gminy Będzino;

– zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zostało, co najmniej 10 asystentów.

Osobą wskazaną do kontaktu jest starszy specjalista pracy socjalnej Pan Rafał Turlej oraz zespół pracowników socjalnych.

opublikowano 2 czerwca 2021