Projekt Opieka Wytchnieniowa Edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM  “OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2021″
DOFINANSOWANIE: 19 584,00zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 19 584,00 zł

Gmina Będzino przystąpiła po raz pierwszy do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Program na terenie Gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. Mieszkańcy Gminy Będzino, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Zamiarem wnioskodawcy jest wsparcie dla rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami z niepełnosprawnością:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/ równoległym.

Pierwszeństwo w dostępie do usługi mają osoby legitymujące się wypełnioną kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej (Skala FIM)  Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek, regenerację, skorzystanie z różnych form poradnictwa specjalistycznego np. psychologicznego.

W ramach programu finansowane będą koszty wynagrodzeń personelu świadczącego opiekę wytchnieniową.

Zadanie obejmuje zapewnienie w miejscu zamieszkania opieki wytchnieniowej przyznawanej po rozpatrzeniu Karty zgłoszenia.

Opieka wytchnieniowa będzie przyznawana w wymiarze nieprzekraczającym 240 godzin przy maksymalnej dziennej długości świadczenia usług w wymiarze 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy nie będą ponosić odpłatności za przyznane w ramach Programu usługi.

Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Rafał Turlej oraz zespół pracowników socjalnych.

opublikowano 2 czerwca 2021