W latach 2012 – 2013 Gmina Będzino realizowała projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zakupiono liczne zabawki, książeczki, pomoce edukacyjne (puzzle, atlasy itp.), dodatkowe wyposażenie sali, meble, pomoce i materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, logopedycznych, rytmicznych, zrealizowano zajęcia dodatkowe. Na te działania Przedszkole Samorządowe w Mścicach otrzymało wsparcie w wysokości ponad 300 tys. zł