Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

W dniu 31 maja 2019 r. Urząd Gminy w Będzinie podpisał z firmą  STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  umowę  na wykonanie robót budowlanych etapu IA drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice, Śmiechów  w ramach realizacji Projektu pn. „Przebudowa  i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach  Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice Śmiechów.

Termin wykonania robót określono na dzień 20 marca 2020 r.

Wartość Umowy  na wykonanie I etapu opiewa na kwotę
2 249 281,26 zł , przy czym wydatki ogółem realizacji  całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę  8.316 980,88 zł.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR  w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony transport wynosi 3 519 840,44 zł.

Zakończenie realizacji całej inwestycji ustalono na 31.12.2020 r.

opublikowano 5 lipca 2019