Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014 składamy do 31 stycznia 2015r. w Urzędzie Gminy Będzino pokój nr 23. Należy pamiętać, że wartość sprzedaży zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 18. ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie.

Druk oświadczenia do pobrania tutaj