Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności III raty podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino uprzejmie przypomina , o zbliżającym się terminie płatności III raty : podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych  oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 września 2019r.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać u inkasentów – sołtysów, lub na rachunek bankowy Gminy Będzino w: PBS o/ Będzino  nr :    09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. 

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.