Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku “Punkt wsparcia rodziny i dziecka“, który ma na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Gminy Bedzino.

            Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

            Ponadto w ramach Punktu wsparcia rodziny i dziecka proponuje się przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktyczne wg programu Spójrz inaczej w szkołach podstawowych gminy Będzino. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem zajęć jest nauczanie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały po środki uzależniające.

            Punkt przyjęć mieści się w dotychczasowym punkcie A/A Bedzino 21. Poradnictwo prowadzić będzie Aleksandra Lachowicz – specjalista rodzinny.

Punkt czynny będzie dwa razy w miesiącu

9.01.2018 w godzinach od 8.00 – 13.00

31.01.2018 w godzinach od 13.00 – 17.00

to jest termin na styczeń

Należy się umawiać bezpośrednio w punkcie lub telefonicznie poprzez pracowników GOPS.

  1. Stanisława Papajewska-Hanasz – pracownik socjalny – tel. 694462596
  2. Marta Nowak – asystent rodziny – tel. 602556126

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” pozyskało środki na prowadzenie punktu w ramach rozstrzygniętego konkursu przez Wójta Gminy Bedzino na realizację zadania z zakresu profilaktyki.