Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok – udział w debacie

Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Będzino opracowała i przedłożyła Radzie Gminy Będzino „Raport o stanie Gminy Będzino za 2022 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Będzino podczas sesji Rady Gminy Będzino zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 29 czerwca br., do Przewodniczącego Rady Gminy Będzino, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Będzino) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców w debacie przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu do dnia 29 czerwca 2023 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku, a także w biurze Rady Gminy Będzino.

Zgłoszenie uczestnictwa w debacie

https://bip.bedzino.pl/userfiles/file/raport_stan_gminy/za%202022/2023-05-31_Raport_o_stanie_Gminy_Bedzino_za_rok_2022.pdf

 

opublikowano 23 czerwca 2023