Zapraszamy do zapoznania się z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie” i  skorzystania z dedykowanych Rodzinom działań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

Program „Region Przyjazny Rodzinie” jest wyrazem troski o dobrostan zachodniopomorskich rodzin, czyli naturalnego środowiska kształtowania wartości i wzorców, stanowiącego fundament kulturowego kapitału, będącego podstawą rozwoju emocjonalnego i intelektualnego każdego człowieka. Program wskazuje kierunki polityki regionalnej zmierzającej do odbudowy wartości Rodziny – poprawy jej wizerunku i kondycji.

Program nie dzieli Rodzin na biologiczne, zastępcze, przysposobione, niepełne czy zrekonstruowane, na Rodziny z dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi, według kultur, grup etnicznych czy religii. Każda Rodzina  powinna w swoim środowisku lokalnym mieć dostęp do profesjonalnego wsparcia i stworzone warunki do uzyskania pełnej samodzielności i samowystarczalności. Pomoc Rodzinie musi opierać się na zasadzie dobrowolności jej udziału, z poszanowaniem podmiotowości i wolności każdej Rodziny.

Działania Programu realizowane są przy współudziale samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i społecznych, instytucji publicznych i niepublicznych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na rzecz rodziny.

Działania Programu realizowane będą z poszanowaniem zasady partycypacji społecznej i partnerstwa, włączając w proces realizacji kluczowych interesariuszy, to jest  Rodziny i Seniorów, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i społeczne, instytucje publiczne i niepubliczne, wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zadań.

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, 70-560 Szczecin

tel. (91) 42-53-600 lub 42-53-605