Składanie wstępnych deklaracji chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie’’

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Będzino  planuje przystąpić do ogólnopolskiego programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przy najbliższym ogłoszeniu naboru wniosków dla gmin na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Będzino, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część dla wspólnot.

– Podstawowym   – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż  16.500 zł, (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy)

– Podwyższonym  – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500 zł, (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gosp.  wieloosobowym oraz 2 651 zł w gosp. jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie)

– Najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41.000 zł,  (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 1090 zł w gosp. wieloosobowym oraz 1 526 zł w gosp. jednoosobowym lub właściciel ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czwarta część programu, adresowana jest do wspólnot mieszkaniowych, to też różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. Kosztów kwalifikowanych. Do 350.000 wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360.000 jeżeli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 150.000 jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów
  ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego
  wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) programu

Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może być poszerzony o: (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu
  mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni
  nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Do prawidłowego przygotowania wniosku niezbędne jest oszacowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W związku z tym, osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie’’ proszone są o złożenie wstępnych deklaracji chęci skorzystania z dofinansowania.

Zaznacza się, że wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Uzupełnione deklaracje należy  dostarczyć do siedziby Urzędu lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@bedzino.pl w terminie do 03.10.2023r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE : https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/    

ANKIETA-CIEPLE-MIESZKANIE

opublikowano 25 września 2023