Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste Powietrze”

W miniony czwartek, w świetlicy w Dobrem odbyło się spotkanie poświęcone programowi “Czyste Powietrze”, które prowadziła Pani Mirosława Aziukiewicz, doradca energetyczny z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zainteresowanie przybyłych było spore, padały pytania o konkretne formy dofinansowania, kwoty i samo złożenie wniosku.

Program Priorytetowy ,,Czyste Powietrze’’ skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program polega na dofinansowaniu do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na:

 • Audyt energetyczny oraz dokumentację projektową
 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
 • Wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne
 • Instalację CO i CWU
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek samodzielnie, bezpośrednio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek można wypełnić za pośrednictwem systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl. Do samodzielnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu elektronicznego.

W przypadku osób, które chciałyby złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Będzinie, informujemy, że do jego złożenia niezbędne będzie dysponowanie niżej wymienionymi danymi:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko, PESEL, NIP, telefon, e-mail, adres zamieszkania

Dane współmałżonka (jeżeli dotyczy ) :

 • Imię i nazwisko, PESEL

Dane dot. budynku/lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie:

 • Adres
 • Nr księgi wieczystej ( xxxx/yyyyyyyy/z)
 • Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku/lokalu (m2)

Informacje o dochodzie:

 • wykazanego w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie

Do wniosku o dofinansowanie niezbędne będzie posiadanie niżej wymienionych załączników:

 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego
 • Zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania)
 • Zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
 • Umowę z wykonawcą (w przypadku wnioskowania o dotację z prefinansowaniem)

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy iż punkt informacyjno-konsultacyjny programu czynny jest w siedzibie Urzędu Gminy Będzino w godzinach 10.00-12.00 w pokoju nr 4. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 943162535.

Dalsze informacje na temat realizacji programu “Czyste Powietrze” w Gminie Będzino można również znaleźć w zakładce (link).

Polecamy uwadze także ulotkę.

opublikowano 15 maja 2023