Spotkanie z sołtysami

W  dniu  29  listopada  2022 r.  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy w Będzinie  odbyło  się  spotkanie  Pani  Sylwii  Halama – Pełniącej  Funkcję Wójta  Gminy  Będzino  z Sołtysami poszczególnych  sołectw z terenu  Gminy  Będzino.  W  spotkaniu  uczestniczyło  21  Sołtysów,  Pan  Andrzej  Nożykowski – Przewodniczący  Rady  Gminy  w Będzinie,  Pani Marzena Piłat – Żołnowska – przedstawiciel ODR, Pani  Gizela  Pietrzak – Kłys –  Kierownik  GOPS w Będzinie, Pani  Dorota  Sosna – pracownik  GOPS  w  Będzinie, Pani  Natalia  Jastrzębska – Dyrektor GOK i GBP  w Będzinie, Pani  Karolina  Malinowska – księgowa  GOK i GBP w Będzinie, Pan  Andrzej  Nowak – Kierownik GZK w Będzinie, Pan Jakub Stanula – pracownik GZK w Będzinie, Pani Wioletta Mróz – pracownik Urzędu Gminy w Będzinie.

Tematami  spotkania  były  bieżące  sprawy  dotyczące  Gminy  Będzino.

Spotkanie  otworzyła  i  przywitała  zebranych  gości  Pani  Sylwia  Halama,  która  w  pierwszej  kolejności  poinformowała  uczestników  spotkania o sposobie dystrybucji dostarczonego do gminy węgla. Następnie głos zabrała Pani Marzena Piłat- Żołnowska – doradca Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, poinformowała o swoich cotygodniowych dyżurach – w każdy wtorek w godz. 9.00-13.00.

Pani  Wójt poinformowała sołtysów o złożonym wniosku o dofinansowanie na budowę placu zabaw w  m. Strachomino oraz o przygotowywanym wniosku na place w Podamirowie, Kazimierzu Pomorskim i Wierzchominie.  Poruszony  przez  Panią  Wójt  został  także  temat  związany z modernizacją oświetlenia  ulicznego. Do tej pory udało się kompleksowo zmodernizować oświetlenie w Tymieniu, Kazimierzu Pomorskim, osiedlu kwiatowym w Mścicach. Działania te związane są głównie z oszczędnościami,  które  musi  wprowadzić  gmina. Wójt poinformowała o trwającym przetargu na budowę oświetlenia drogi do banku w Będzinie, części ul. Klonowej w Mścicach, a także wyjaśniła problem oświetlenia w Borkowicach. Poinformowała o zakończeniu prac związanych z wykonaniem oświetlenia do kościoła w Śmiechowie. Bardzo  istotnym  zagadnieniem dla zebranych był temat związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową  nowej  oczyszczalni ścieków w Tymieniu.  Odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  dotyczące  budowy  nowej  oczyszczalni w m. Tymień  udzielali Pani Sylwia  Halama  i  Pan  Andrzej  Nożykowski,  wyjaśniając  zebranym  wszystkie  kwestie  z  tym  związane. Poinformowano także o organizowanym dla chętnych mieszkańców wyjeździe na nowoczesną oczyszczalnię, aby mogli zobaczyć jak ona funkcjonuje i wygląda.

Ważnym poruszanym tematem były sprawy melioracyjne. Pani Wójt poinformowała sołtysów o zawiązanym Lokalnym Partnerstwie Wody Powiatu Koszalińskiego, którego członkiem jest Gmina Będzino, o planowanych działaniach w ramach partnerstwa.

Pani Wójt wspomniała także o przygotowywanych wnioskach do złożenia o środki zewnętrze na budowę poniższych dróg:

– droga Słowienkowo – Dobrzyca,

– droga Tymień – Strachomino

– droga Strzeżenice.

Następnie pełniąca funkcję Wójta przedstawiła stan zaawansowania robót związanych z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Będzinie i planem jego funkcjonowania.

W  trakcie  spotkania  Pani  Dorota  Sosna  poinformowała  zebranych  o  terminach  Wigilii  dla  mieszkańców  Gminy  Będzino,  tj. :

– Będzino  –  14  grudnia  2022 roku,

– Tymień  –  15  grudnia  2022  roku,

–  Dobrzyca  –  16  grudnia  2022  roku

W  dalszej  części  spotkania  głos  zabrał  Pan  Andrzej  Nowak,  który  wyjaśnił  jak  będą  przebiegały  cząstkowe  remonty  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Będzino w roku  2023.  Odniósł  się  także  do  okresu  zimowego w  kwestii  odśnieżania  dróg  gminnych,  awarii  wodno-kanalizacyjnych, a także

wyjaśnił  kwestię  czyszczenia  sieci  wodno-kanalizacyjnych i hydrantów w poszczególnych  miejscowościach  na  terenie  Gminy  Będzino w 2023 roku.

Podczas  spotkania  głos  zabrała  Pani  Natalia  Jastrzębska,  która

przedstawiła zebranym jak będą wyglądały mikołajki dla dzieci w poszczególnych  Domach  Kultury oraz jak będzie wyglądała organizacja w roku 2023 Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.

Na  zakończenie  spotkania  Państwo  Sołtysi  zwrócili  się  do  Pani  Wójt z zapytaniami w kwestii rożnych spraw codziennych, na które na bieżąco udzieliła odpowiedzi.

Pani  Sylwia Halama – Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Będzino podziękowała  wszystkim  zebranym  za  przybycie  na  spotkanie  oraz  za  zgłoszenie  wszelkich  nurtujących  zapytań  dot.  spraw  bieżących  mieszkańców gminy. Ustalono, że spotkania z sołtysami odbywać się będą minimum raz na kwartał.

opublikowano 6 grudnia 2022