Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2019 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW które odbędzie się  w dniu 18 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysław Andersa 34, sala 190 (I piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020    dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.

– Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia przedmiotowego kryterium obowiązkiem wnioskodawcy jest osobiste uczestnictwo i złożenie podpisu na liście obecności przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (wskazaną w CEDIG lub KRS).