Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00.

 

Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino, tj. SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP w Dobrzycy, SP w Mścicach w Zespole Szkół im. Ludzi Morza i SP w Tymieniu w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża .

W ramach projektu wyposażono szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mają służyć do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających ich zainteresowania. Wykorzystanie nowych pomocy naukowych w szkołach ma na celu spotęgowanie wrażeń i ułatwienie przekazywania wiedzy powiązanego z wywołaniem pozytywnych emocji podczas realizacji zajęć. Doposażenie placówek nie tylko przyczyni się  do sukcesu projektu, ale stanowi też jego wartość dodaną, gdyż część pomocy będzie mogła być wykorzystana  na innych rodzajach zajęć oraz na zajęciach realizowanych w kolejnym roku szkolnym.

W ramach projektu szkoły doposażono w laptopy, projektor  i odtwarzacz CD. Nowoczesne wyposażenie szkół pozwoli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej prowadzić zajęcia nowocześnie, atrakcyjnie i niestereotypowo. Wartość zakupionego wyposażenia to ponad 60 tys. złotych, całość współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.