Wpisy

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne ale też niedozwolone!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Czytaj dalej

Orkan “Ksawery”

W dniach 5, 6 grudnia 2013 roku Gminę Będzino jak inne regiony nawiedził orkan ,,Ksawery’’.
W wyniku porywistego wiatru nastąpiły liczne awarie sieci elektro – energetycznej, przez co wystąpiły utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarstw oraz sieci wodociągowych. W związku z sytuacją w tryb pracy ciągłej uruchomione zostało Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego sztab monitorował zagrożenia na terenie gminy.

Czytaj dalej

Awaria zasilania hydroforni w Mścicach

Informujemy, że awaryjna dostawa wody z hydroforni w Mścicach została zakończona. Dostawa wody została wznowiona w normalnym trybie bez ograniczeń.

SZKODY I STRATY SPOWODOWANE WICHURAMI I PODTOPIENIAMI

W dniu 31.01.2013 roku ok. godz. 1145 w miejscowości Dobre 1a doszło do nietypowego zdarzenia. W wyniku silnego i porywistego wiatru została zerwana połowa poszycia dachowego w budynku mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp OSP Mścice przez PSP w Koszalinie. Udali się również pracownicy UG ds. zarządzania kryzysowego i spraw komunalnych. W między czasie pracownicy UG sprawdzili zgłoszenie o zerwanej reklamie z ul. Dworcowej 15 w Mścicach nie stwierdzając zagrożenia ( uszkodzeniu uległa niewielka część dachu ok. 0,5 m2), a właściciel samodzielnie zabezpieczył dach. Wójt Gminy powiadomił Starostę Koszalińskiego o zdarzeniach poprzez PCZK w Koszalinie. W rozpoznaniu strażacy ratownicy ustalili, że w połowie ok. 100 m2 zerwane jest poszycie dachowe w budynku mieszkalnym. Ustalono również, że zablokowana jest droga powiatowa z powodu zwisającej linii telekomunikacyjnej.

Ze względu na porywisty wiatr w pierwszej fazie akcji strażacy zabezpieczyli teren działań, następnie przystąpili do zabezpieczenia pozostałej części naderwanych kawałków blach przed dalszym przemieszczaniem. Linię telekomunikacyjną usunęło pogotowie telekomunikacyjne. Wójt Gminy Będzino zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym został zapoznany z rozwojem sytuacji przez pracowników którzy byli na miejscach zdarzenia. Podjęto decyzję o zorganizowaniu i dowiezieniu na miejsce zdarzenia folii i materiałów potrzebnych do zabezpieczenia dachu oraz zadysponowaniu na miejsce akcji Straży Gminnej. Do zabezpieczenia dachu użyto folii z gminnego magazynu oraz dodatkowo folię zabezpieczającą i linkę mocującą płacht folii dostarczone z magazynu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Ok. godz. 1645 Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach w sile 3 zastępów – 9 osób przystąpiła do zabezpieczenia dachu przed skutkami warunków atmosferycznych. Akcję z ramienia UG Będzino koordynował pracownik UG ds. zarządzania kryzysowego jednocześnie komendant gminny ochrony przeciwpożarowej. Akcję utrudniały silne opady deszczu i podmuchy wiatru. Działania zabezpieczające polegały na rozbiórce zniszczonych konstrukcji, następnie rozłożeniu folii zabezpieczającej z jednoczesnym montażem drewnianych łat do więźby dachowej. W czasie akcji używano drabin przenośnych, pilarek do drewna, agregatów prądotwórczych i zestawów oświetleniowych, sprzętu burzącego w postaci młotków, łomów.

Akcję zakończono o godz. 2130

W tym samym dniu w wyniku gwałtownych roztopów OSP Dobrzyca interweniowała w miejscowości Smolne usuwając nadmiar wody z zalanej piwnicy. Również strażacy OSP Będzino usuwali wodę zagrażającej drodze Śmiechów – Gąski.