Wpisy

Uwaga! Wypłata Dodatku Węglowego oraz Dodatku dla Gospodarstw Domowych

Urząd Gminy Będzino informuję, iż w jak najszybszym terminie należy zgłaszać się do Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie po odbiór kwot z tytułu Dodatku Węglowego i Dodatku dla Gospodarstw Domowych, te osoby które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie banku.
Bank w dniu 29 grudnia czynny będzie do godz. 12:00.

Zakup preferencyjny węgla poprzez Urząd Gminy Będzino

Szanowni Mieszkańcy,

Ruszyła procedura sprzedaży węgla poprzez Urząd Gminy Będzino. W celu zakupu węgla należy,  złożyć „Wniosek o zakup preferencyjny węgla” (dostępny na stronie lub w urzędzie), a następnie po pozytywnej jego weryfikacji o czym Państwo zostaniecie poinformowani telefonicznie, dokonać stosownej opłaty na konto:

Gmina Będzino: 95 8581 1014 2005 0200 0143 0033 z dopiskiem „zakup węgla”.

Koszt węgla – 2.000,00 zł za tonę bez względu na rodzaj. Cena obejmuje dostawę węgla pod wskazany adres na terenie gminy Będzino. Usługa workowania będzie dodatkowo płatna. Dystrybucja węgla prowadzona będzie poprzez “Art” Artur Kotowski Wydobycie i sprzedaż węgla 76-032 Niegoszcz 22.

Podstawą  do odbioru węgla są dokumenty: zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla oraz faktura zakupu wystawione przez Urząd Gminy Będzino.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 31 62 546.

Wniosek: wnioesk-o-tani-wegiel-37598772

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Uwaga – zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Informujemy, że Sejm znowelizował przepisy o dodatku węglowym. Główne zmiany to: wprowadzenie zasady jeden dodatek na jeden adres, wydłużenie terminu, który gmina ma na wypłacanie wniosku, do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, branie pod uwagę tylko źródeł ciepła wpisanych lub zgłoszonych do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

 Po  11 sierpnia korekty deklaracji nie będą uwzględniane, a złożony wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrzony na podstawie złożonej deklaracji do 11 sierpnia 2022 r.

„Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

 

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

 

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

DODATEK WĘGLOWY

W dniu 17.08.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1712).

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w wersji papierowej można pobrać i złożyć w  Urzędzie Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr: 1 parter  od poniedziałku do środy
w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 8:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 15:00.

Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Link do wniosku:

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712