Wpisy

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od dnia 01.08.2022 r. rozpoczynamy procedurę wydawania sprzętu komputerowego w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Osoby, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane jako spełniające kryteria Programu oraz zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia będą informowane telefonicznie o terminie i warunkach odbioru sprzętu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub w przypadku, gdy wcześniej podane dane kontaktowe są nieaktualne, informacja o terminie odbioru zostanie przekazana pocztą. Przekazywanie sprzętu odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem, w Urzędzie Gminy w Będzinie. Sprzęt wydają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Osoby, które w wyznaczonym dla siebie dniu nie zgłoszą się po odbiór będą mogły zgłosić się w następnym wskazanym przez pracowników terminie. Z uwagi na konieczność dopełnienia formalności związanych z przekazaniem sprzętu tj. zawarcia umowy darowizny oraz podpisania protokołów i procedury monitoringowej informujemy o braku możliwości odbioru sprzętu poza opracowanym harmonogramem.

 

Sprzęt przekazywany jest nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawieranej między Darczyńcą (gmina Będzino) a Obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica opiekuna lub kuratora.  Celem zawarcia umowy Obdarowany lub osoby go reprezentujące winny posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

 

 

 

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CYFROWA GMINA


Informujemy, że Gmina Będzino podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach Grantu PPGR – wsparcie dzieci i wnuków

byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W ramach otrzymanych środków zostanie kupiony sprzęt komputerowy, każdy do kwoty 2 500,00 zł.

Aktualnie przygotowujemy przetarg na zakup komputerów, które następnie zostaną przekazane Państwu, zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami.

Po wyłonieniu w drodze przetargu dostawcy sprzętu, będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu zawarcia umowy przekazania sprzętu na własność.

Numery telefonów do kontaktu: 94 316 25 30 , 94 31 62 541

 

Informacja – Granty PPGR

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy Będzino informuje, że  w dalszym ciągu oczekujemy na weryfikację złożonych oświadczeń oraz wniosku o udzielenie wsparcia przez operatora Programu. Nie podsiadamy informacji o przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku ani ewentualnego podpisania umowy. W związku z tym, w przypadku uzyskania dofinansowania na zakup komputerów informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu internetowego Gminy. Jednocześnie przypominamy, że złożenie całości wymaganej dokumentacji nie jest tożsame z ostatecznym zakwalifikowaniem się  lub też uzyskaniem wsparcia w ramach Programu.

 

UWAGA – Aktualizacja Programu GRANTY PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.


Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowalności osób uprawionych do skorzystania ze wsparcia w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,  Wójt Gminy Będzino informuje o konieczności uzupełnienia złożonych przez Państwa oświadczeń o dokumenty, które poświadczą następujące kryteria kwalifikowalności:

  1. pokrewieństwo w linii prostej dziecka objętego wsparciem z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);
  2. status ucznia -dotyczy dzieci uczących się w placówkach poza terenem Gminy Będzino, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych (zaświadczenie ze szkoły)
  3. zatrudnienie w PPGR (np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum Państwowego w Koszalinie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne)
  4. potwierdzenie nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy- Załącznik nr 1a (oświadczenie rodzica dziecka) lub 1b (oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej)
  5. uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych. – Załącznik nr 2

W związku z powyższym Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia  ww. dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00  w formie kserokopii (oryginał do wglądu) w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w formie skanu na adres ug@bedzino.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lewandowską tel. 094 31 62 541, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

 

GRANTY OŚWIADCZENIE

GRANTY ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Dofinansowanie – termin!


Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem oświadczeń w ramach przygotowania Gminy Będzino do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup komputerów w ramach programu „Granty PPGR”   informujemy, że oświadczenia można składać do piątku 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat oraz pok. nr 15). Wraz z oświadczeniami prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających fakt uprzedniego zatrudnienia członka rodziny w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja


W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Będzino.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie jest przeznaczone na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie

OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę

Termin składania oświadczeń upływa 15 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Będzino, do której aktualnie uczęszcza dziecko lub (w przypadku uczniów szkół średnich) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino w godzinach urzędowania.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać ze strony www.bedzino.pl (linki powyżej) lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lewandowską – insp. ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych : tel. 94 31 62 541, pok. 15  e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

Załącznik nr 8 – oświadczenie rodzica

Załącznik nr 9 – oświadczenie ucznia