koronawirus

Wpisy

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 1. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno – ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 2. pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
 1. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 4. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 5. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być,
  w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 6. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 7. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 8. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

 1. Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych.

Lista obostrzeń obowiązujących od 28 listopada

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych.

Publikujemy listę najważniejszych regulacji, które zawiera rozporządzenie:

1. Przemieszczanie się:
1) dystans 1,5 m od innych osób;
2) ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8.00–16.00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

2. Wydarzenia kulturalne i kina – działalność zawieszona, z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.

3. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

4. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
1) 50% liczby miejsc siedzących albo
2) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

5. Kult religijny:
1) ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
2) obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

6. Zgromadzenia i spotkania:
1) w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
2) imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do limitu tego nie będzie się wliczało osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).

7. Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji.

8. Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie on-line.

9. Parki rozrywki – działalność zawieszona.

10. Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

11. Gastronomia: wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.

12. Salony fryzjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

13. Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona.

14. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

15. Dyskoteki i kluby nocne – działalność zawieszona.

16. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

17. Wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu – możliwość działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na chwilę obecną przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzony został ograniczony dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Będzino dla interesantów.
Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy składać w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej – parter (w przedsionku wejścia do urzędu) bądź kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU:

1. osobista obsługa interesantów odbywa się jedynie sprawach z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego,
– wydawania dowodu osobistego,
– rejestracji działalności gospodarczej,
– składania i otwierania ofert przetargowych,
2. obsługa interesantów, w powyższych sprawach odbywa się w przedsionku Urzędu Gminy (parter przy wejściu do urzędu) gdzie może się znajdować wyłącznie jeden interesant bez osób towarzyszących, za wyjątkiem:
– dziecka do ukończenia 13. roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,
– osoby wymagającej pomocy tłumacza,
– innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
3. w pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywa się jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w tym poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy pod adresem ePUAP: /ugbedzino/skrytka
4. w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy umieszcza się skrzynkę podawczą na dokumenty na parterze Urzędu Gminy,
5. do skrzynki podawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym (tel. 94/3162551),
6. złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,
7. nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia wniosków składanych do skrzynki podawczej, w momencie ich złożenia. Na wniosku proszę podać adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie,
8. formularze wniosków mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub można je pobrać samodzielnie ze strony BIP – http://bip.bedzino.pl/,
9. nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów za wyjątkiem spraw o których mowa w pkt 1,
10. podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,
11. zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,
12. wszyscy interesanci Urzędu Gminy oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
13. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy (sekretariat) – 94 3162 530
Kontakt mailowy – ug@bedzino.pl
Kontakt listowny – 76-037 Będzino 19
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ugbedzino/skrytka

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.
Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to rządowy program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. W ramach programu uruchomiona została infolinia dla seniorów i wsparcie m.in. ośrodków pomocy społecznej. Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc  w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt  z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa. Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą,  Pracownik ośrodka skontaktuje się z Seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokrywa senior.

Masz czas i Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską,

Zgłoś się do pomocy

 1. przez ankietę na stronie  www.wspierajseniora.pl- adres dla osób, które chcą pomóc
 2. kontaktując się z Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Będzinie  tel. 94 316 2337

 

Informacja dot. odbioru odpadów

Apel Kierownika GOPS w Będzinie

W związku ze wzrostem zakażeń na COVID-19 w trosce  o zdrowie Państwa oraz pracowników zachęcam jednak do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, SMS-owy lub w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub e-Bankowości,  lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególnie apeluję do Seniorów, aby nie wychodzili z domu, kiedy nie jest to konieczne, a Wszystkich Państwa proszę o wrażliwość na potrzeby osób starszych. Jednocześnie informuję Państwa, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie są w gotowości do świadczenia pomocy osobom starszym , niesaamodzielnym z terenu Gminy Będzino. 

Wykaz telefonów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie: Rafał Turlej  tel.  694-462-597

Pracownicy Socjalni

 1. Emilia Stępnik   694-462-598  ( Rejon pracy socjalnej:Komory, Smolne, Wierzchomino, Wierzchominko, Podbórz, Pakosław, Mączno, Miłogoszcz, Świercz, Strzeżenice, Ziębrze, Mścice
 2. Joanna Cholewicz 694-462-595( Rejon pracy socjalnej: Borkowice, Dobre, Dobre Małe, Łasin Koszaliński, Łopienica, Uliszki, Pleśna, Słowienkowo, Skrzeszewo, Tymień, Wiciąże
 3. Marta Jaśińska tel. (94) 3162 337 w. 29 ( Rejon pracy socjalnej: Będzino, Będzinko, Kiszkowo, Dworek, Kazimierz Pomorski, Popowo, Łekno, Zagaje, Stoisław, Kładno, Śmiechów
 4. Marzena Sztorc-Kachlicka tel. (94) 3162 337 w. 23( Rejon pracy socjalnej:Barnin, Barninek, Dobiesławiec, Łubniki, Podamirowo, Przybyradz, Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino

 Asystent Rodziny

Marta Nowak  tel.  784-974-916

Świadczenia rodzinne, stypendia, dodatki mieszkaniowe energetyczne, Karta Dużej Rodziny

Dorota Sosna   tel.  (94) 3162 337 w. 21, tel kom. 694-462-594

Świadczenia wychowawcze , Fundusz Alimentacyjny

Marzena Smorga (94) 3162 337 w. 21

Świadczenia z pomocy społecznej

Marta Grudzień  tel. (94) 3162 337 w. 20

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej

Zawieszenie działalności dziennych placówek wsparcia na terenie Gminy Będzino

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020r. ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem Sars-Cov-2 i chorobą COVID-19 zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Będzino od 24.10.2020r. do odwołania, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubu Senior+ w Mścicach. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzące działalność placówek będzie realizowało alternatywne formy pracy. Monitoringiem zostaną objęci wszyscy uczestnicy poszczególnych placówek. Pracownicy będą monitorować i ustalać potrzeby, by można było w jak najwyższym stopniu zapewnić bezpieczeństwo uczestników, poprzez dostarczenie im zakupów, potrzebnych leków, dowozu do poradni na planowane wizyty lekarskie, dokonywanie opłat oraz wszystkich innych zgłaszanych potrzeb. Ponadto uczestnikom będą zapewnione materiały do samodzielnego wykonywania prac w domu oraz gry edukacyjne. We wtorki od godz. 9.00 do 13.00 można uzyskać pomoc psychologiczną, dzwoniąc pod numer 603-969-188.

Decyzja Wojewody

Koronawirus – informacje dla seniorów

Seniorze, uważaj na siebie! W dużych skupiskach ludzi koronawirus i inne wirusy łatwiej się rozprzestrzeniają. Dlatego też – ogranicz wyjścia z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach. Skorzystaj z bezpłatnej infolinii, dzięki której otrzymasz pomoc w zrobieniu zakupów. Jeśli nie możesz zostać w domu, korzystaj z godzin dla seniorów i idź do sklepu w godzinach 10:00-12:00. Przede wszystkim jednak – zasłaniaj nos i usta.

Bądź bezpieczny – zostań w domu

22 505 11 11 – bezpłatna infolinia dla osób powyżej 70. roku życia

Dla własnego bezpieczeństwa ogranicz wychodzenie z domu. Musisz zrobić zakupy, albo wykupić leki w aptece? Skorzystaj ze specjalnej infolinii:

 • Zadzwoń na infolinię. Numer telefonu jest bezpłatny.
 • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
 • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
 • Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.
 • Przekaż pieniądze za zakupy wolontariuszowi.

Skorzystaj z teleporady medycznej

Dbanie o własne zdrowie, profilaktyka i leczenie schorzeń jest niezwykle ważne, nie zapominaj o tym. Skorzystaj z teleporady i uzyskaj niezbędną pomoc, dzięki temu nie będziesz musiał wychodzić z domu. Zadzwoń do swojej przychodni i umów się na rozmowę telefoniczną z lekarzem. Podczas rozmowy lekarz poinformuje Cię, na jakich zasadach odbywa się teleporada. Podejmie też decyzję, czy teleporada jest wystarczającą formą kontaktu. Podczas rozmowy lekarz może wydać receptę, skierowanie na dodatkowe badania, może także poprosić o wizytę w przychodni lub zaleci wizytę domową.

Jeżeli zauważysz u siebie podwyższoną temperaturę, katar, kaszel, bóle mięśni, duszności – koniecznie zadzwoń do przychodni i umów się na teleporadę z lekarzem rodzinnym. Te objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem. W przypadku zagrożenia życia, dzwoń na pogotowie pod numer 999 lub 112 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

Musisz wyjść z domu? Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

Godziny dla seniora

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Jeśli musisz wyjść z domu, skorzystaj z tego czasu, aby bezpiecznie zrobić zakupy oraz zaopatrzyć się w leki.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Nie możesz zostać w domu? Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Możesz to zrobić za pomocą maseczki, ale także chusty, apaszki, szalika lub przyłbicy. To bardzo ważne – dzięki temu chronisz siebie i innych. Osoby, które są zakażone koronawirusem, ale przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób

Jeśli musisz wyjść z domu, pamiętaj, aby zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych osób, które mijasz na ulicy, w sklepie czy w parku. Zrezygnuj też z podawania ręki na powitanie.

Pobierz aplikację STOP COVID ProteGO Safe

Twój telefon również może być pomocny w walce z koronawirusem. Aplikacja STOP COVID ProteGO Safe jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Pobierz aplikację STOP COVID ProteGO Safe na swój telefon.

Poproś bliskich o pomoc w jej zainstalowaniu.

 • Aplikacja powiadomi Cię o możliwym kontakcie z koronawirusem.

Gdy użytkownik aplikacji, z którym miałeś kontakt, zachoruje, otrzymasz odpowiednie powiadomienie.

 • Regularnie wypełniaj prostą ankietę.

To pozwoli Ci dowiedzieć się, w jakiej grupie ryzyka jesteś. Otrzymasz kilka porad, będziesz wiedział, co zrobić i gdzie szukać pomocy w razie potrzeby.

 • Prowadź swój dziennik zdrowia.

Dzięki aplikacji możesz kontrolować swój stan zdrowia. Zapisuj informację o tym, jak się czujesz, w razie pogorszenia samopoczucia będzie to pomocne narzędzie dla lekarza.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie każdego z nas dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Często myj ręce

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie masz takiej możliwości –dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Dotykanie różnego rodzaju przedmiotów i powierzchni to ryzyko przeniesienia wirusa. Częste mycie rąk zmniejszy prawdopodobieństwo zakażenia.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie

Mycie rąk to nie wszystko! Pamiętaj o regularnym przecieraniu powierzchni i przedmiotów, których używasz. Biurka, stoły, klamki, włączniki światła, czy poręcze czyść za pomocą wody z detergentem lub środkiem dezynfekującym.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas jedzenia

Również na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego pamiętaj o regularnym dezynfekowaniu swojego telefonu. Jak to zrobić? Na przykład za pomocą wilgotnych chusteczek, które są nasączone środkiem dezynfekującym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas jedzenia.

Zakryj usta i nos podczas kichania lub kaszlu

Podczas kaszlu i kichania pamiętaj o zakryciu ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Pamiętaj, aby jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Odpowiednia dieta również zmniejsza ryzyko zachorowania na koronawirusa. Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów – najlepiej wodę.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS (https://www.gov.pl/web/gis) i MZ (https://www.gov.pl/web/zdrowie). Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem

Wesprzyj seniora

Osoby, które chcą weprzeć i pomóc seniorom mogą zgłosić się:

 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię
 • przez internet – wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl
 • osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

Informacja dot. działalności Żłobka Samorządowego w Mścicach.

Informujemy, iż z dniem 19 października 2020 r. (od poniedziałku) Żłobek Samorządowy w Mścicach wznawia swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Informacja dotycząca pracy Żłobka Samorządowego w Mścicach

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym (16.10.2020 r.) Żłobek Samorządowy w Mścicach będzie zamknięty. Oczekujemy na wyniki badań epidemiologicznych pracowników