Wpisy

To już 75 lat- jubileusz OSP Dobrzyca

75 lat OSP Dobrzyca 2023

Śmiało można powiedzieć, że 75 lat to piękny wiek, odznaczający się dojrzałością i stabilizacją ale też chęcią rozwoju. Określenia te jak najbardziej pasują do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy, która w minioną sobotę świętowała hucznie 75. rocznicę powstania.

Jak na dojrzałą jubilatkę przystało, zaprezentowała się z klasą i w pełni swych walorów. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Dobrzycy, podczas której pięknie zaprezentowały się poczty honorowe pozostałych jednostek OSP z naszej gminy oraz zaproszonych gości. W kazaniu padły zaś bardzo mądre słowa, wskazujące na to, że strażacy działający w OSP często stawiają służbę nad życie rodzinne i służą pomocą bez względu na porę dnia i nocy, nie licząc się z materialną stroną swej misji.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do remizy strażackiej OSP Dobrzyca, gdzie czekali już licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy Dobrzycy, radni Rady Gminy Będzino i przyjaciele jednostki. Przebieg uroczystości, którą prowadził wiceprezes i naczelnik OSP Dobrzyca, Sławomir Bryliński obejmował m.in. złożenie przysięgi przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, poświęcenie nowego samochodu, uhonorowanie sztandaru OSP Dobrzyca odznaką “Zasłużony dla Gminy Będzino” (odznakę tą w tym roku, decyzją Rady Gminy Będzino otrzymały wszystkie trzy jednostki OSP w naszej gminie). Odznaczenie wręczyli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Krawiec oraz wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, która powiedziała: -Ten jubileusz to wyjątkowe święto OSP w Dobrzycy. Ta uroczystość się wam należy, dziękujemy za pomoc, za to że jesteście, gdy zajdzie potrzeba. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że Gmina Będzino służyć będzie Wam wsparciem.

Były przemówienia i odczytywanie listów okolicznościowych, wręczanie pamiątkowych ryngrafów. Wśród obecnych gości byli min. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, Wicewojewoda Mateusz Wagemann, Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, starszy brygadier Robert Tarczyński, zastępca zachodniopomorskiego komendanta PSP, starszy brygadier Jacek Szpuntowicz, Komendant Miejski PSP w Koszalinie, Prezes OP ZOSP RP druh Roman Budynek.  Przyznano także złote, srebrne i brązowe medale “Za zasługi dla pożarnictwa”.

Nie zabrakło chwil wzruszenia, gdy druh Michał Szczur przypomniał zebranym historię OSP Dobrzyca, opowiadając także o realizowanych projektach, współpracy z władzami samorządowymi naszej gminy i wysiłku, jaki towarzyszy pracy strażaka- ochotnika, czego przykładem było nabycie i konserwacja 25 metrowego wysięgnika. Jako ostatni zabrał głos Waldemar Szczur, prezes OSP w Dobrzycy, dziękując druhom i druhnom za ich zaangażowanie i pomoc.Podkreślił też ważną rolę, jaką pełni OSP Dobrzyca w życiu lokalnej społeczności. Po części oficjalnej miał miejsce okazjonalny poczęstunek, nie zabrakło także tortu.

Historia OSP w Dobrzycy rozpoczęła się w 1948 roku i trwa do dziś. Tylko w ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do prawie 200 zdarzeń, w tym roku była to liczba już 120 wezwań m.in. do pożarów, wypadków komunikacyjnych czy lokalnych podtopień.

Spotkanie świąteczno-noworoczne w dniu 29 grudnia 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne.
W wydarzeniu uczestniczyli Pan Mateusz Wagemann – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Pan Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński, Pani Elżbieta Góral oraz Pan Bartłomiej Wilk – Radni Rady Powiatu, podinsp. Rafał Zwolak – Komendant Komisariatu Policji w Mielnie ks. dr Jarosław Kodzia, Przewodniczący Rady Gminy Będzino wraz z Radnymi, sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z przedstawicielami Rad Rodziców, Kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorcy i współpracownicy Gminy Będzino. Atrakcją spotkania był fantastyczny występ w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Będzinie, oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe Zalesie z Mścic oraz Swaty z Będzina. Spotkanie było również okazją do przekazania wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  zakupionego przez Gminę umundurowania dofinansowanego w ramach 2 grantów pozyskanych przez samorząd z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W związku z powyższym strażacy w dniu spotkania otrzymali z rąk Pana Wicewojewody Mateusza Wagemann oprócz 19 ubrań specjalnych także symboliczne czeki pamiątkowe odebrane przez prezesów jednostek OSP: Mścice – Pan Krzysztof Szczur, Dobrzyca – Pan Waldemar Szczur oraz Będzino – Pan Aleksander Woźnicki. W ramach otrzymanego wsparcia możliwy był zakup ubrań specjalnych typu NOMEX w ilości: 10 kompletów dla OSP Dobrzyca 4 kompletów dla OSP Będzino 5 kompletów dla OSP Mścice. Koszt jednego kompletu to ponad 5,5 tys. zł. Pani Sylwia Halama pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino przedstawiła prezentację dotyczącą inwestycji zaplanowanych w budżecie uchwalonym na 2023 rok. Na gości czekał poczęstunek oraz upominki przygotowane przez Przedszkole w Będzinie.

Spędzony czas był okazją do wspólnego śpiewu, wielu ciekawych rozmów.

 

GRANTY STRAŻACKIE 2021

“Granty Strażackie 2021”
zainicjowane przez Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego

OSP W DOBRZYCY Z WYREMONTOWANĄ REMIZĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy właśnie zakończyła projekt pn. „Remont i modernizacja remizy OSP w Dobrzycy szansą na utrzymanie bezpieczeństwa w gminie Będzino”. W ramach otrzymanego dofinansowania organizacja wykonała prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w części budynku remizy w Dobrzycy. Druhowie wykonali niezbędne prace polegające na zmianie powierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku, a w pomieszczeniu szatni druhów i magazynku: naprawieniu ubytków i malowaniu ścian i ościeżnic, naprawie i malowaniu sufitów, wymianie oświetlenia na nowe, ledowe i energooszczędne oraz wymianie grzejników. Dotację na powyższy cel OSP pozyskała ze środków Programu Granty Strażackie pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 19 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wysokość dofinansowania, a 9 tys. zł wkład własny w postaci wolontariatu. Podczas remontu pojawiły się także nowe prace dodatkowe, które dofinansowane zostaną przez Gminę Będzino w kwocie około 2500 zł.

Projekt podsumowano 11. listopada uroczystym otwarciem remizy połączonym ze spotkaniem integracyjnym podczas VIII Biegu Wolności w Dobrzycy zorganizowanego podczas obchodów Dnia Niepodległości.

 

 

 

 

 

DRON I KAMERA JUŻ W OSP

Trwa projekt, w ramach, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy doposaża się w sprzęt  ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko gminy Będzino, lecz także całego powiatu koszalińskiego. Druhowie mają już za sobą pierwsze półrocze projektu, podczas którego zdążyli zrealizować cześć przewidzianych w nim zakupów.

Z końcem minionego roku do remizy trafiły już dwa pierwsze sprzęty. Kamera termowizyjna firmy Dräger model UFC 9000 służyć będzie podczas zadymienia precyzyjnemu znajdowaniu ogniska pożaru na odległość oraz ułatwi poszukiwanie osób w zadymionych pomieszczeniach. Zdecydowanie usprawni też prowadzenie akcji poszukiwawczych w terenie zalesionym i na zarośniętych brzegach akwenów wodnych. Stanie się tak dzięki temu, że kamera ta umożliwia określenie temperatury obiektów oraz konstrukcji, na które oddziałuje ogień. To innowacyjne rozwiązanie wybrano w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy strażaków. Z kolei dron firmy DJI model Matrice 210 V2 wyposażony w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu był drugim zakupem dokonanym przez OSP w ramach projektu. Ten bezzałogowy statek powietrzny nie tylko dotrze do trudno dostępnych miejsc zastępując tym samym pracę ludzkich oczu, lecz także przekazując szeroki obraz pozwoli przeszukać znacznie większy obszar w zdecydowanie krótszym czasie. Druhowie OSP dron wykorzystywać będą przede wszystkim do niwelowania skutków będących efektem zmian klimatu np. monitorowania stanu poziomu rzek bez konieczności przemieszczania często nasiąkniętych i w każdej chwili mogących pęknąć wałów przeciwpowodziowych. Ponadto jeśli dojdzie do wypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne (ADR) dron zastosować można do rozpoznania miejsca zdarzenia bez narażania druhów na działanie niebezpiecznej substancji np. chemicznej. Statek powietrzny będzie także służył do poszukiwania osób zaginionych.

Kamera termowizyjna

 Dron z kamerą termowizyjną oraz kamerą przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu

Powyższe zakupy nabyto za łączną kwotę 99 441,91 zł brutto, z czego aż 85% (ponad 84,5 tys. zł) stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a brakujący wkład własny w kwocie niecałych 15 tys. zł pokryły środki z budżetu Gminy Będzino (15%).

W najbliższym czasie OSP ma w planie realizację trzeciej i najważniejszej części zakupów jaką jest samochód ratowniczo-gaśniczy. Dostawca wozu wyłoniony w drugim przetargu wyprodukuje dla tej jednostki pojazd na podwoziu SCANIA, model P360, wersja 4×4. Najważniejszą funkcją samochodu jest innowacyjny system gaszenia suchą pianą. Zaletami tego systemu jest m.in. 7-krotnie większa od wody skuteczność gaśnicza piany sprężonej, wyeliminowanie szkód wyrządzonych przez wodę oraz wyraźnie zredukowane zniszczenia spowodowane ogniem i dymem. Wóz zakupiony zostanie w sierpniu bieżącego roku za kwotę 1 319 790,00 zł brutto.

Opisane wyżej działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków  Gminy Będzino i OSP w Dobrzycy.

Tekst i zdjęcia: Michał Szczur

OGŁOSZENIE

Zamawiający OSP w Dobrzycy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” realizowanego na podstawie umowy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie:3.4 Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Nr projektu nr RPZP.03.04.00-32-C034/18

Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/292735   

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.01.2020 r. do godz. 12:00

XXIV Finał WOŚP za nami

W tegorocznym XXIV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięły udział instytucje, organizacje, firmy z terenu Gminy oraz wszystkie nasze szkoły.

Czytaj dalej

Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze OSP w Biesiekierzu

W dniu 13 czerwca br. na stadionie sportowym w Biesiekierzu od godz. 10.00 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP szczebla gminnego i powiatowego dla grup A-mężczyzn oraz C-kobiet. Organizatorem zawodów był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, Komenda Miejska PSP w Koszalinie oraz zarząd gminny ZOSP RP Biesiekierz.

Czytaj dalej

Wrażenia po Dniu Dziecka

W dniu 30 maja pomimo pogody, która nie dopisała i uniemożliwiła wykorzystanie boiska sportowego w Dobrzycy, około 100 osobowa grupa dzieci z terenu Gminy Będzino spędziła dzień pełen wrażeń na sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.

Czytaj dalej

Dzień Strażaka

2 maja 2015r. w Ośrodku Kultywowania Tradycji Lokalnych i Pożarniczych w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości była msza święta odprawiona m.in. w intencji strażaków i ich rodzin. Czytaj dalej

Pożar w Słowienkowie

W dniu 17 kwietnia ok. godz. 11:40 w miejscowości Słowienkowo doszło do dużego pożaru stodoły. Po dojeździe na miejsce jednostek straży pożarnej stwierdzono pożar całego obiektu wraz z wyposażeniem. Działania utrudniało duże zadymienie, silny wiatr, bliskość budynku mieszkalnego oraz duża ilość materiałów palnych znajdujących się w płonącej stodole.

Czytaj dalej