Wpisy

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.38.2021.MD

Będzino dn. 24 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 29 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029r.
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Kąpielisko Obóz Pleśna” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.37.2021.MD                                                        Będzino dn. 02 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 10 czerwca 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez Radę Gminy w Będzinie Uchwałą nr XXXV/228/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
  a) Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej;
  b) Dyskusja;
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zmiana miejsca wspólnego posiedzenia komisji

Szanowni Państwo z powodów organizacyjnych, jutrzejsze wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w Domu Kultury w Będzinie, a nie we Mścicach.

Andrzej Nożykowski
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 maja 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r.
  b) Protokół nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji;
  b)
  Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2020 r.
 2. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
 3. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w 2020 r.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.35.2021.MD                                                                          Będzino dn. 22 kwietnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino.
 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne
  w tym zakresie.
 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r.
 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.32.2021.MD                                                                          Będzino dn. 18 lutego 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 25 lutego 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r.
  b) Protokół nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r.
  c) Protokół nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  z działalności w 2020 roku.
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Domu Kultury w Będzinie, 76-037 Będzino 21.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 23.02.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.31.2021.MD                                     Będzino dn. 21 stycznia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 28 stycznia 2021 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XII/113/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 26.01.2021, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.30.2020.MD                                                            Będzino dn. 22 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 29 grudnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.\
 3. Wolna trybuna.
 4. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół Nr XXVII/2020 z dn. 08.10.2020 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/180/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
 6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:
  a) opinie stałych komisji Rady Gminy;
  b) podjęcie uchwały Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021;
  c) podjęcie uchwały Projekt nr 11 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029;
 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

 

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej do dnia 28.12.2020, g. 10:00, w celu podania informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski