dssd

Wpisy

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVII sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 14 lutego 2020 r., o godz. 11:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
b) Projekt nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029.


4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Sesja nadzwyczajna

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzień
uprzejmie informuje, że Nadzwyczajna XVII Sesja Rady Gminy w Będzinie
odbędzie się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 11:00, sala 14 UG Będzino.


Na wniosek przewodniczących poszczególnych komisji rady w dniu 14.02.2020 r.,
o godz. 9:00, sala 14 UG Będzino
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, tematyka: zmiany budżetowe, samochód strażacki osp dobrzyca, c.d. prac nad statutem gminy.

Informacja

Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do Radnych Rady Gminy w Będzinie
 o formułowanie wszelkich interpelacji i zapytań w formie pisemnej na ręce Przewodniczącej Rady.

Podstawa prawna:

Art. 24 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym brzmi „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.16.2020.MD                                                                         Będzino, dn. 27 stycznia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 5 lutego 2020 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz;
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie
z siedzibą w Łeknie.
j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski
i zapytania z dwóch ostatnich sesji.
7. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2019 roku.
8. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.15.1.2019.MD                                                               Będzino, dn. 23 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 30 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020:
a) opinie stałych komisji Rady Gminy;
b) podjęcie Uchwały Projekt nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020.
5. Podjęcie uchwał:
a) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
b) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

O godz. 12:00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbędzie się spotkanie świąteczno-noworoczne z zaproszonymi gośćmi.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.14.2019.MD                                                               Będzino, dn. 12 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 19 grudnia 2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Będzino;

c) Projekt nr 3 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
e) Projekt nr 5 – w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
f) Projekt nr 6 – w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
g) Projekt nr 7 – w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
h) Projekt nr 8 – w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
i) Projekt nr 9 – w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.13.2019.MD                                                               Będzino, dn. 22 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 29 listopada  2019 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028;
c) Projekt nr 3 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino
d) Projekt nr 4 – w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino
e) Projekt nr 5 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino;
f) Projekt nr 6 –
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
g) Projekt nr 7 –
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino;
h) Projekt nr 8 –
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
i) Projekt nr 9 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022;
j) Projekt nr 10 – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;

k) Projekt nr 11 – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 października  2019 r.,  o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:
     a) Projekt nr 1 – w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023:
     – przedstawienie przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników opinii
       o zgłoszonych  kandydatach
     – powołanie Komisji Skrutacyjnej
     – objaśnienie przez komisję skrutacyjną sposobu głosowania
     – przeprowadzenie tajnego głosowania
     – sporządzenie i odczytanie przez komisję skrutacyjną protokołu głosowania;
     b) Projekt nr 2 – w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie;
     c) Projekt nr 3 – w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach;
     d) Projekt nr 4 – w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
     f) Projekt nr 5 – w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji.
7. Założenia społeczno-gospodarcze na 2020 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 26 września  2019 r., o godz. 10:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok
Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r.;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
e) Projekt nr 5 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice;
f) Projekt nr 6 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino
;
g) Projekt nr 7 – w sprawie podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan realizacji inwestycji.
9. Analiza wykonania budżetu za 2018 r.
10. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień