dssd

Wpisy

Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.

Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. W debacie brali udział radni gminy. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018. Podsumowano rok szkolny oraz zaprezentowano wakacyjną ofertę placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

4) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

5) w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032”;

6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223);

7) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023;

8) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD

Będzino dn. 19 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie informacji o raporcie
       b) debata
       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania
          (Projekt nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie sprawozdania
       b) dyskusja
       c) opinie komisji Rady Gminy
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
           sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2);
       d) opinia komisji rewizyjnej
       e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
           wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3).
7. Podjęcie uchwał:
       a) Projekt nr 4 –
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       b) Projekt nr 5 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
       c) Projekt nr 6 – w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
           dla gminy Będzino na lata 2012-2032″.
      d) Projekt nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada
          2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz
          nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223).
     e) Projekt nr 8 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
         sądowych na kadencję 2020 – 2023.
     f) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości.
     g) Projekt nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
         nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
    zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018.
10. Podsumowanie roku szkolnego.
11. Wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.8.2019.MD

Będzino dn. 24 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 31 maja  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu;
b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
e) Projekt nr 5 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
f) Projekt nr 6 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
g) Projekt nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym;
h) Projekt nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
i) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) Projekt nr 10 – w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
k) Projekt nr 11 – w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) Projekt nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Mieszko” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino;
m) Projekt nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Ludmiła” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.

6. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji, raport komendanta PSP),
ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
9. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Barbara Grudzień
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

OA-R .0002.1.7.2019.MD

Będzino dn. 19 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 906) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień
26 kwietnia  2019 r.,  o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wolna trybuna.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

c) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;

d) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;

e) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;

f) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

h) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;

i) Projekt nr 9 zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 marca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr V.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
c) Projekt nr 3poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za  inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
e) Projekt nr 5przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku”;
f) Projekt nr 6sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
g) Projekt nr 7wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
h) Projekt nr 8rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino;
i) Projekt nr 9rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 2018 roku.
 3. Informacja na temat stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
  i gminnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Materiały i projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

W dniu 21 marca 2019 r. , o godz. 09.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Informacja z V Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 7.02.2019 r. odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy w Będzinie – INFORMACJA

Dnia 19 listopada 2018 roku, odbyła się P I E R W S Z A sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.
Sesję otworzyła radna seniorka Pani Krystyna Najdzion, która wraz z najmłodszym radnym Panem Sławomirem Brylińskim prowadzili sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
Udział w sesji wzięli oprócz radnych Pan Henryk Lubocki sekretarz , Pani skarbnik Patrycja Woltmann, Pani Sylwia Halama kierownik OA , Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie Pan Zbigniew Sikorski , sołtysi oraz wielu mieszkańców gminy.
Po stwierdzeniu quorum przez Prowadzącą obrady, Pan Sikorski wręczył radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Następnie radni Rady Gminy w Będzinie, w obecności sztandaru gminy oraz mieszkańców złożyli ślubowanie i z tą chwilą objęli swój mandat.
Następnie Rada Gminy, w głosowaniu tajnym wybrała na Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie Panią Barbarę Grudzień, która podziękowała za jednogłośny wybór i poprowadziła dalsze obrady.
W dalszej części nastąpiło złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Będzino.
Przewodnicząca Rady Pani Barbara Grudzień stwierdziła, że wybrany w wyborach bezpośrednich na wójta gminy ,w dniu 4 listopada 2018 roku Pan Mariusz Jaroniewski złożył wobec Rady Gminy w Będzinie ślubowanie i z tą chwilą obejmuje obowiązki Wójta Gminy Będzino.
Wójt Pan Jaroniewski pogratulował wyboru radnym, Pani Przewodniczącej i wyraził nadzieję na dobrą współpracę i działania dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podziękował swoim wyborcom za wsparcie podczas kampanii wyborczej i udzielony mu kredyt zaufania poprzez wybór na stanowisko Wójta Gminy. Podziękował przybyłym na sesję mieszkańcom i towarzyszenie w tak podniosłej chwili, jaką jest złożenie ślubowania. Podkreślił, że chce być Wójtem wszystkich mieszkańców Gminy Będzino.
Zamykając obrady Pani Przewodnicząca Rady Barbara Grudzień podziękowała wszystkim za udział w I sesji Rady Gminy w Będzinie.
Kolejna sesja odbędzie się w grudniu po uprawomocnieniu się Statutu Gminy Będzino i wówczas nastąpi wybór Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących komisji i składów osobowych komisji Rady.
Uchwała znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bedzino.pl 

Inf. przygotowała
E. Jaroniewska

INFORMACJA Z XLIX SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 8 listopada 2018 roku, odbyła się XLIX o s t a t n i a sesja  VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej