Wpisy

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino.

 Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),

 Gmina Będzino ogłasza

otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 11.07.2023 r. do 01.08.2023 r.

Ogłoszenie o naborze: 2023-07-10_ogłoszenie

Formularz oferty: 2023-07-10_formularz_oferty

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino : 2023-07-10_Zarzadzenie_nr_52

Konsultacje społeczne w przedmiocie jakim jest projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały nr XXIV/186/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy Będzino ogłasza:

  1. Konsultacje społeczne w przedmiocie jakim jest projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (dalej: Program).
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii członków lokalnych organizacji pozarządowych nt. projektu Programu.
  1. Szczegółowe formy i miejsca udostępniania materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji:
  1. Udostępnienie Programu do wglądu w Urzędzie Gminy Będzino (dalej: Urząd), Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr 22, lub inny wskazany podczas nieobecności pracownika
  2. Umieszczenie projektu Programu i informacji o prowadzonych konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bedzino.pl w zakładce „konsultacje społeczne” i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
  1. Uwagi i opinie można składać w drodze pisemnej za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino lub e-mail na adres: ug@bedzino.pl lub podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 16.11.2022r. o godz.14.00 w Sali nr 14 w Urzędzie.
  2. Pytania dotyczące Programu należy kierować do osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie na poniższe dane kontaktowe: Jan Jaczewski, tel. 094 3162 546, j.jaczewski@bedzino.pl

 

Konsultacje prowadzone są w okresie od 10.11.2022 r. do 17.11.2022 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 15/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury – zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości

Informację o wyniku I ustnego na dzierżawę nieruchomości :

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2021 r. odbędzie się na LXII (62) Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 26 lipca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2021 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Listy-do-podpisu-2021

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2021 r. odbędzie się na LIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2021 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Listy-do-podpisu-2021