Wpisy

Po raz pierwszy taka Orkiestra w Będzinie

W Będzinie po raz siódmy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale po raz pierwszy z taką ekspresją, wydźwiękiem i nawet w „kolorze”. Poza stałymi punktami naszej każdorazowej Orkiestry – jasełka będzińskich przedszkolaków, występy wokalne uczniów, kreatywny kącik dla dzieci, kawiarenka, kiermasz biblioteczny, pokaz ratownictwa i licytacje – tegoroczny 26. Finał WOŚP uświetniliśmy występem Orkiestry Muzyków Morskich z Sarbinowa pod kierunkiem dyrygentki Izabeli Wasilewskiej, pokazem karateków ze Stowarzyszenia UKS Karate Kyokushin Kanku z Tymienia pod kierunkiem mistrza Pawła Tomaszewicza, zabawą taneczną dla osób w każdym wieku oraz niebywałą atrakcją jaką był pokaz laserowy z podkładem muzycznym w wykonaniu Pawła Matusiaka. A przekazane przez Wójta Gminy Henryka Brodę akwarela Zygfryda Barza  i kubek z nadrukiem „Gmina Będzino – warto tu być’ z pozdrowieniami Jurka Owsiaka i jego autografem były przedmiotem licytacji głównej.

Czytaj dalej

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

 Dnia 25 listopada 2016 roku, odbyła się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było uchwalenie podatków lokalnych na rok 2017.

Obecni podczas sesji mogli wysłuchać informacji dot. zasad udzielania wsparcia, w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020, przedstawionej przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2015 r., przez osoby zobowiązane ustawą.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;

 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;

 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 4) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

 6) w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

 7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;

 8) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego;

 9) w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie;

 10) w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino;

 11) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;

 12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku 2018, na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Będzino”.

 13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;

 14) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec grudnia 2016 r., a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu na rok 2017.

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski

„Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie”

W dniu 21 maja 2016 r.  w  Będzinie odbyła się „Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie” oraz Obchody Gminnego Dnia Strażaka.

W uroczystościach udział wzięli:
– nadbryg. Marek Kowalski- były Zastępca Komendanta Głównego PSP,
– druh Jan Sachs – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Szczecinie,
– st. bryg. Mirosław Pender- Komendant Miejski PSP w Koszalinie,
– bryg. Andrzej Kapustyński- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie,
– Dariusz Kalinowski- V-ce Starosta koszaliński,
– Zenon Dropko- Przewodniczący Rady Powiatu koszalińskiego,
– Tomasz Stryczek- Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo
– Henryk Broda- Wójt Gminy Będzino,
– Andrzej Nożykowski- Przewodniczący Rady Gminy Będzino,
– Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrzycy, Mścic i Mielenka.
–  a także mieszkańcy Gminy Będzino oraz zaproszeni goście i przyjaciele OSP w Będzinie.

W trakcie uroczystości odbyło się poświecenie oraz uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Będzinie. Jest to nowy średni samochód ratowniczy z zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów, na podwoziu Mercedes-Benz Atego, z napędem terenowym 4×4 oraz funkcją ograniczania skażeń. Druhowie pojazd nabyli  w 2015r. Zakup możliwy był dzięki pozyskaniu środków z: Komendy Głównej PSP w ramach dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na 2015r., dofinansowania z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dofinansowania z środków budżetu Gminy Będzino, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także dofinansowania z Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nowy samochód zastąpił mocno wysłużonego i awaryjnego trzydziestoletniego już STARA 244 i będzie pełnił w jednostce funkcję pojazdu tzw. „pierwszego wyjazdu”.

Po uroczystym przekazaniu pojazdu zostały wręczone medale i odznaczenia:
Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie Uchwałą Rady Powiatu koszalińskiego została odznaczona Medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Powiatu koszalińskiego”.
Siedmiu druhów  OSP w Będzinie otrzymało „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” a także siedmiu odznaczonych zostało „Odznaką Strażak Wzorowy”.

Bal Sportowca – Dobrzyca 2014 r.

W dniu 25 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbył się coroczny Bal Sportowca, podczas którego podsumowane zostały osiągnięcia sportowe uczniów szkół z gminy Będzino w minionym 2013 roku.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, rady gminy oraz dyrektorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe w szkołach. Prezentację osiągnięć prowadziła Prezes Szkolnego Związku Sportowego Pani Jolanta Piekut-Borowska.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Czytaj dalej

Najlepszy głos, najlepszy wokal – XVI Festiwalu Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino – TYMIEŃ 2013.

 W dniu 17 maja 2013r. najbardziej rozśpiewanym miejscem w gminie Będzino był Dom Ludowy w Tymieniu, a to za sprawą odbywającego się tam XVI Gminnego Festiwalu Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino, którego organizatorem byli Jolanta Szuba i Mirosław Gostomczyk – Dyrekcja Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu. Wokalnym popisom przysłuchiwało się trzyosobowe jury:  Bogumił Gewartowski – przewodniczący, Jolanta Redlich i Arkadiusz Gewartowski – członkowie. Czytaj dalej

Koniec roku szkolnego 2012/2013 w gminie Będzino.

Zakończył się rok szkolny 2012/2013. W szkołach odbyły się klasyfikacyjne rady pedagogiczne. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane zostały stypendia motywacyjne w wysokości 250 złotych. Stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Będzino w dniach 17 – 31 lipca 2013 r. Ponadto uczniom klas trzecich gimnazjum, którzy zdobyli średnią ocen co najmniej 4,75 Wójt Gminy Będzino przyznał stypendia specjalne w wysokości 200 złotych. Zostały one wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Czytaj dalej

FESTYN RODZINNY DOBRZYCA 2013

Dnia 1.06.2013r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Radę Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP, Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie którego przeprowadzone zostały zawody dla klubów i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach /min. strzelanie do bramek, żonglerka piłką siatkową i nożną, rzuty do kosza , rzuty lotką, skakanie ze skakanką, slalom drużynowy, rzut woreczkiem do celu/. Po zaciętej rywalizacji, w której wzięło udział 8 świetlic środowiskowych zwyciężyła drużyna z Dobrego przed Mścicami i Strachominem. Wszystkie drużyny i wszyscy uczestnicy indywidualnie otrzymali nagrody wręczone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzego Łuczaka. Czytaj dalej

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM”

Rozstrzygnięto etap wojewódzki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM” organizowanego przez KRUS.

Tegoroczny konkurs cieszył się jeszcze większą popularnością niż poprzednie edycje. Do wojewódzkiej komisji konkursowej wpłynęło 1291 prac z 75 szkół województwa zachodniopomorskiego.

 Ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy udział w konkursie wzięło 7 dzieci : z kl. III – Martyna Szczurowska i Magdalena Grzelińska, z kl. IV-Karolina Grajper, z kl. VI –Joanna Pietrowska, Adrianna Woltmann, Martyna Szumczyk i Kryspin Kos. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych : klasy 0 – 3 i 4 – 6 . W każdej kategorii nagrodzono laureatów trzech pierwszych miejsc oraz przyznawano po 5 wyróżnień. Pozostali uczestnicy otrzymali, tzw. nagrody pocieszenia. Czytaj dalej

Rozgrywki Mini Siatkówki

     [singlepic id=515 w=320 h=240 float=left]W poniedziałek 13 maja br., w hali sportowej Zespołu Szkół w Mścicach odbył się Finał Wojewódzki „DWÓJEK” chłopców o Puchar Kinder + Sport w Mini Siatkówce. Rangę imprezy podkreśliła obecność Wójta naszej gminy Pana Henryka Brody, który dokonał jej otwarcia i w-ce Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej Pana Wojciecha Klęska, który dokonał jej podsumowania i wręczył medale oraz nagrody zwycięskim zespołom. Czytaj dalej

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO MŁODZIEŻY DO LAT SZESNASTU.

Dnia 24 stycznia br. w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy dziesięć drużyn Czytaj dalej