Zarządzenie Nr 1/2019
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
NA TERENIE GMINY BĘDZINO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

          w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późń. zm) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów  wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam termin treningu uruchamiania syren alarmowych na dzień 19 stycznia 2019 r. – rozpoczęcie na godzinę 12:00.
  • 2. Czas trwania pracy syren – 1 minuta.
  • 3. Ogłoszenie o terminie i miejscu planowanego wykorzystania sygnałów alarmowych w ramach treningu zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Będzino i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino oraz przekazane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Będzino za pośrednictwem komunikatu z wykorzystaniem innych środków przekazu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam z – cy wójta Gminy Będzino.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY BĘDZINO

Mariusz Jaroniewski