Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że od dnia 01 stycznia 2021 r. jest możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności. Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.

Usługi opiekuńcze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywane są przez opiekunki zatrudnione przez tutejszy Ośrodek. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady GminyNr XXIX/184/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie u pracowników socjalnych. Osoba odpowiedzialna za koordynację usług opiekuńczych –Pani Joanna Cholewicz – Starszy Specjalista pracy socjalnej tel. 94 316 2337, 694-462-595