Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowalności osób uprawionych do skorzystania ze wsparcia w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,  Wójt Gminy Będzino informuje o konieczności uzupełnienia złożonych przez Państwa oświadczeń o dokumenty, które poświadczą następujące kryteria kwalifikowalności:

  1. pokrewieństwo w linii prostej dziecka objętego wsparciem z byłym pracownikiem PPGR (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);
  2. status ucznia -dotyczy dzieci uczących się w placówkach poza terenem Gminy Będzino, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych (zaświadczenie ze szkoły)
  3. zatrudnienie w PPGR (np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum Państwowego w Koszalinie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne)
  4. potwierdzenie nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy- Załącznik nr 1a (oświadczenie rodzica dziecka) lub 1b (oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej)
  5. uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych. – Załącznik nr 2

W związku z powyższym Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia  ww. dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00  w formie kserokopii (oryginał do wglądu) w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w formie skanu na adres ug@bedzino.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lewandowską tel. 094 31 62 541, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

 

GRANTY OŚWIADCZENIE

GRANTY ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH