UWAGA MIESZKAŃCU ! Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) Wójt Gminy Będzino zawiadamia
o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy w Będzinie w dniu 5 listopada 2020 r. Uchwały Nr XXVIII/177/20
w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynikającej z Uchwały Nr XXVII/169/20 z dnia 8 października 2020 r.

Zgodnie z wymienionymi uchwałami od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 18,00 zł. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ? jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 36,00 zł. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ? opłata podwyższona w przypadku nie wypełnienia ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Rada Gminy w Będzinie zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Warunkiem tego jest złożenie przez właściciela KOREKTY deklaracji zawierającej oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie. Wówczas kwota zwolnienia będzie wynosiła   0,50 gr od osoby miesięcznie.

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien w pkt ?10? zaznaczyć właściwy kwadrat ,,TAK?. Natomiast w punkcie ,,11? deklaracji dotyczącej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi
w deklaracji.

Dla przykładu wzór wypełnionej deklaracji.

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów !

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) zmiana stawki opłaty NIE POWODUJE konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków  na bioodpady.

opublikowano 5 stycznia 2021