Uwaga mieszkańcy!!!!!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju i województwie zachodniopomorskim  oraz rosnącą liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w Koszalinie apeluje o przestrzeganie nakazów i zakazów zawartych w Rozporządzeniu  nr 1/2022  w którym określił:

§ 1.

Wyznacza się strefę zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą następujący obszar:

 1. w gminie Będzino miejscowości: Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Stoisław, Łubniki, Strzeżenice, Kazimierz Pomorski, Łekno, Dobre, Mączno, Pakosław, Świercz, Dobre Małe, Malinowo, Popowo;

§ 2.

Na obszarze wskazanym w § 1 właścicielom zwierząt z gatunków narażonych nakazuje się odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

§ 3.

 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin.
 1. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi lub kaczek w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez korzystanie z wybiegów spełniających następujące kryteria:
 1. wybiegi dla gęsi i kaczek powinny być ogrodzone;
 2. teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi lub kaczek;
 3. ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
 4. teren wybiegu dla gęsi i kaczek powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami;
 5. pojenie i karmienie gęsi i kaczek na wybiegu jest zabronione.

§ 4.

Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu wprowadzenie wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez:

 1. stosowanie środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest drób,
 2. stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie,
 3. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób,
 4. prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

§ 5.

Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków.

§ 6.

Czasowo zakazuje się organizowania polowań na ptaki łowne w obwodach łowieckich nr:  5, 26, 27, 44  zlokalizowanych na terenie powiatu koszalińskiego.

 

opublikowano 14 stycznia 2022