Uwaga Mieszkańcy Gminy Będzino

Uwaga Mieszkańcy Gminy Będzino, w związku z planowanymi kontrolami prosimy o:

  1. Oznakowanie swoich nieruchomości.
  2. Przygotowania umów na wywóz nieczystości ciekłych
    z przedsiębiorcami oraz dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.
  3. Przygotowania umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 Zgodnie art.  47b ustawy  z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z.  2021 r., poz. 1990 ) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym za pomocą tabliczki ma ułatwić zlokalizowanie posesji. Ma  to znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia służb: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji.  Ma też być ułatwieniem dla przedsiębiorców świadczących usługi pocztowe oraz podmiotów wykonujących usługi odbioru odpadów komunalnych oraz kontroli urzędników.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną. Właściciele domów, którzy korzystają z szamb zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

W związku z powyższym informujemy, że będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników
z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Będzino (na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Informujemy również, ze na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), na terenie Gminy Będzino będą przeprowadzone kontrole właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Będzino, w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

opublikowano 13 lipca 2023