Uwaga Rolnicy!

Wójt Gminy Będzino, przypomina, że od 2020 roku wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji bez udziału komisji. Za pomocą aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
Ponadto informujemy, że producent, który doznał w swoim gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej szkód wywołanych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym) składa w urzędzie gminy (właściwym ze względu na miejsce wystąpienia strat) wniosek o uruchomienie Gminnej Komisji
w celu oszacowania powstałych szkód.
Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopię aktualnego wniosku obszarowego, a jeśli były wprowadzone zmiany we wniosku to wniosek obszarowy po zmianach (wydruk wniosku o dopłaty obszarowe stanowi integralną część wniosku rolnika
o oszacowanie szkód)
wniosek o oszacowanie szkód powinien zawierać podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód
– w przypadku, gdy rolnik posiada grunty w dwóch lub więcej gminach, składa wnioski o oszacowanie szkód we wszystkich gminach właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Informacje:
tel. 94 3 162 555

https://zodr.pl/index.php?site=ekonomia&dzial=1
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

opublikowano 17 czerwca 2021