Woda w m. Wierzchomino zdatna do picia- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, na podstawie:
– art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.),
– art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 537 ze zm.),
– §21 ust. 8 oraz §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Wierzchomino spełnia wymagania zał. nr 1 część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Orzeczenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Wierzchomino, wydano na podstawie sprawozdania z badań nr: Spr/PMW/1625- Q/23, z dnia 13.10.2023r. próbek wody pobranych w dniu 10.10.2023r. na ujęciu wody w miejscowości Wierzchomino (SUW).

Pobór próbki wody dokonali z urzędu przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na poprawę jakości wody dostarczanej z ujęcia w Wierzchominie. Badania wykonane zostały przez akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie (znak akredytacji AB 587).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, na podstawie ww. sprawozdania z badań stwierdza wykonanie nakazu zawartego w decyzji nr 708/2023 z dnia 22.09.2023r., znak HK.9020.2.118.2023.1 dot. braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zlokalizowanego we wsi Wierzchomino w zakresie obecności w niej bakterii grupy coli oraz nakazującej doprowadzenie jej jakości do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Dokument w formacie pdf- tutaj.