Lampiony unosząc się na dużą wysokość stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych otwarty ogień w lampionach może być przyczyną pożaru domostw, lasu czy upraw. Nie wiadomo, gdzie lampion spadnie i czy nie spadnie wcześniej, nim zdąży się wypalić.

W aktualnie obowiązujących przepisach dot. ochrony ppoż. nie ma podstaw prawnych do wydawania zgody bądź zakazu dla tego typu przedsięwzięć. Nie mniej jednak, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w §4 ust.1 w/w rozporządzenia określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon.

Jednocześnie informujemy, że przyczynienie się do powstania pożaru w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2010, nr 46, poz. 275 z późn. zm.), traktowane jest jako wykroczenie. Art.82 §1 brzmi:, “Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych (…), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Mając na uwadze powyższe, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych.