„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od dnia 01.08.2022 r. rozpoczynamy procedurę wydawania sprzętu komputerowego w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Osoby, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane jako spełniające kryteria Programu oraz zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia będą informowane telefonicznie o terminie i warunkach odbioru sprzętu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub w przypadku, gdy wcześniej podane dane kontaktowe są nieaktualne, informacja o terminie odbioru zostanie przekazana pocztą. Przekazywanie sprzętu odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem, w Urzędzie Gminy w Będzinie. Sprzęt wydają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Osoby, które w wyznaczonym dla siebie dniu nie zgłoszą się po odbiór będą mogły zgłosić się w następnym wskazanym przez pracowników terminie. Z uwagi na konieczność dopełnienia formalności związanych z przekazaniem sprzętu tj. zawarcia umowy darowizny oraz podpisania protokołów i procedury monitoringowej informujemy o braku możliwości odbioru sprzętu poza opracowanym harmonogramem.

 

Sprzęt przekazywany jest nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawieranej między Darczyńcą (gmina Będzino) a Obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica opiekuna lub kuratora.  Celem zawarcia umowy Obdarowany lub osoby go reprezentujące winny posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

 

 

 

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

opublikowano 27 lipca 2022