XLV SESJA RADY GMINY W BĘDZINIE

R.0002.45.2021.UM

Będzino dn.16 listopad 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 listopad 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

 

 1. a) Projekt nr 1 – Uchwała – uchwała Skarbnika Gminy Będzino
 2. b) Projekt nr 2 – Uchwała – uchwała Skarbnika Gminy Będzino
 3. c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino;
 4. d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Uchwała Nr XLIII/270/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2021r
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 16 listopada 2021