XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 22 grudnia 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 grudnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

Projekt nr 2 -Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach”.

Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników”.

Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice.Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 6– Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski

opublikowano 24 grudnia 2021