XVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515;  z późn. zm. ) zwołuję XVIII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  16 maja 2016 r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
 9. Informacja z działalności organizacji pozarządowych w 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach położonych w Dobrzycy;
4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat;
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
6) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Będzino w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego;
7) w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz Gimnazjum Samorządowego w Mścicach;
8) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2013 – 2015;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
nozykowskim

opublikowano 5 maja 2016