Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  30 lipca 2018 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będzino;
4) w sprawie poparcia działań Gminy Kobylnica , dotyczących wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o zbadanie zgodności z Konstytucją momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały