Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

Żniwa to czas gromadzenia palnych płodów rolnych w stodołach, stertach, stogach. W tym okresie ilość nagromadzonych zbiorów jest największa, dlatego też trzeba wtedy dbać najbardziej o uchronienie dobytku przed pożarem. Na każdym właścicielu gospodarstwa rolnego spoczywają zatem liczne obowiązki, a przede wszystkim:

  • sprawdzenie miejsc magazynowania plonów, ich stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • sprawdzenie sprawności maszyn i urządzeń znajdujących się na miejscach przewidywanego składowania siana i zboża,
  • przygotowanie zasobu środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • zorganizowanie dozoru nad małymi dziećmi.

Postępowanie podczas omłotów

Prowadzenie prac omłotowych wymaga szczególnej ostrożności. Aby ją zachować, trzeba zadbać, by urządzenia których stan awaryjny może grozić pożarem, były ustawione w bezpiecznej odległości. Silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony napędzające młockarnię powinny być ustawione w bezpiecznej odległości – zgodnie z przepisami co najmniej 5 metrów od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej w których dokonuje się omłotów. Włączony silnik powinien być cały czas pod nadzorem. Wykorzystywane przy omłotach ciągniki i silniki spalinowe powinny być ustawione na podłożu niepalnym w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej (miejsca omłotów). Urządzenia wydechowe silników spalinowych muszą być zabezpieczone przed wylotem iskier. W miejscu prac omłotowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palić ewentualnie w miejscu specjalnie do tego celu przygotowanym i odpowiednio oddalonym od zgromadzonych płodów rolnych. Zagrożenie pożarowe może stwarzać także niewłaściwa praca młockarni, dlatego też w trakcie jej pracy należy sprawdzić czy:

1. Części cierne nie nagrzewają się nadmiernie.
2. Instalacja i urządzenia elektryczne nie ulegają uszkodzeniu.
3. Koła pasowe i pasy nie ocierają się o osłony młockarni.
4. Słoma nie utrudnia pracy wytrząsaczy.
5. Osiadające na urządzeniach pyły nie powodują zagrożenia pożarowego.

Omłoty powinny być też zabezpieczone odpowiednią ilością podręcznego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych w postaci gaśnic oraz w razie potrzeby sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Punkt omłotowy można dodatkowo wyposażyć w 200 litrową beczkę z wodą i wiadra.

Praca kombajnu jako zagrożenie pożarowe
Zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy kombajnu zbożowego polega na ścisłym przestrzeganiu instrukcji obsługi. Przede wszystkim przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić stan paliwa w zbiorniku i oleju w skrzyni korbowej silnika, skrzyni biegów i układu hydraulicznego. Braki należy uzupełnić w taki sposób, aby nie pozostawić śladów na obudowie i podzespołach maszyny. Przed przystąpieniem do pracy należy też:

1. Usunąć z powierzchni zewnętrznych podzespołów ślady smarów, oleju i paliwa.
2. Oczyścić dokładnie z pyłu i zanieczyszczeń silnik.
3. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej, akumulatorów.
4. Sprawdzić złącza i zaciski elektryczne ( między innymi przy akumulatorach).
5. Ocenić, czy przewody znajdujące się w pobliżu ruchomych części maszyny nie sa narażone na uszkodzenie w trakcie jej pracy.

Podczas pracy nie wolno eksploatować silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu. Konieczne jest systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z osłony chłodni. Źródłem pożaru może być iskrzenie lub nagrzewanie się metalowych części kombajnu spowodowane wzajemnym ocieraniem się. Dotyczy to głównie elementów obrotowych, zwłaszcza bębna młócącego. Dlatego też maszynę przed rozpoczęciem pracy trzeba osłuchać, a po kilku minutowym rozruchu sprawdzić temperaturę łożysk, przekładni i oblachowania. Osoba obsługująca kombajn musi bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu. Kierowca powinien też w czasie jazdy i pracy unikać bezpośredniego sąsiedztwa ognia. Szczególną uwagę należy zwracać przejeżdżając przez podwórza gospodarstw i na postojach w pobliżu budynków gospodarczych. Tam bowiem istnieje możliwość zaprószenia ognia.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża, należy natychmiast włączyć mechanizm tnący, aby przerwać dalszy dopływ zboża, po czym dojechać z łanu na bezpieczną odległość. Następnie poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Po wykonaniu tych czynności obsługujący kombajn powinien przystąpić do gaszenia ognia za pomocą posiadanych gaśnic.

Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie odpowiedniego rodzaju gaśnice. Podręczny sprzęt gaśniczy należy uzupełnić łopatą do ewentualnego przysypania ziemią płonącej słomy. Po zakończeniu pracy na czas parkowania, od maszyny powinny być odłączone akumulatory. Należy też pamiętać, że kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

Natomiast przy ustawianiu stogów należy przestrzegać kilku zasad:
– powierzchnia sterty lub stogu nie może przekroczyć 1000m2 i 5000m3.
– zachować minimalne odległości sterty (stogu) od:
a) budynków konstrukcji palnej – 30m
b) budynków konstrukcji niepalnej – 20m,
c) dróg publicznych i torów kolejowych – 30m,
d) urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m,
e) innego stogu – 30m,

f) lasów i terenów zadrzewionych – 100m;

– wokół stert i stogów w odległości 3m od nich należy wykonać i utrzymywać zmineralizowany (pozbawiony
materiałów palnych) pas o szerokości co najmniej 2m,
W przypadku, kiedy jakakolwiek z tych odległości nie zostanie zachowana, straż będzie zmuszona wydać decyzję nakazującą przesunięcia stogu.
Przestrzeganie przytoczonych powyżej zasad bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkiem każdego człowieka. Pamiętajmy więc o przepisach przeciwpożarowych i stosujmy je w życiu codziennym, a unikniemy pożarów i wysokich strat po pożarowych.

W RAZIE POŻARU DZWOŃ !!!
998 lub 112

opublikowano 31 lipca 2014