Zaproszenie do udziału w projekcie

Tytuł Projektu: „Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia”
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

BENEFICJENCI

Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Koszalinie oraz powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego i wałeckiego w wieku 50-64 lat.

RODZAJE SZKOLEŃ

1. Warsztaty integracji społecznej
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
2. Warsztaty aktywizacji zawodowej
3. Indywidualne poradnictwo zawodowe
4. Sesje coachingowe
5. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 • Opiekun w żłobku /klubie dziecięcym
 • Opiekun medyczny

6. Staże zawodowe

Zostaną zorganizowane 3-miesięczne staże zawodowe. Podczas stażu Beneficjenci pobierać będą stypendium oraz otrzymają refundację kosztów przejazdu lub zakwaterowania.

7. Pośrednictwo pracy

Beneficjenci zostaną objęci usługą pośrednictwa pracy.

ZAPEWNIAMY

 • badania lekarskie
 • podręczniki i materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW na czas realizacji projektu
 • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania
 • catering
 • stypendia

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 • wiek 50-64 lata
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

(posiadanie aktualnego zaświadczenia z PUP)

 • stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu
 • gotowość do podjęcia pracy po zakończeniu szkolenia

Uwaga

 • liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje:

Tel. 94 342 48 20
FUNDACJA OŚWIATOWA-EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
75-581 Koszalin, ul.Tytusa Chałubińskiego 15

opublikowano 16 kwietnia 2014