Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w LINKU.