Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 poz. )

zwołuję III sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 grudnia 2014r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Będzino na 2015 rok

– opinie komisji Rady

– dyskusja

– podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

       1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014:

       2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

       3) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Będzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

       4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2015 – 2018.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  4. Zamknięcie obrad.

W Domu Ludowym, w Mścicach przy ul. Południowej nr 11, o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne, na które serdecznie zapraszam.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie

Andrzej Nożykowski