Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019;
  – opinie komisji Rady
  – podjęcie uchwały;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
4) zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Gminy w Będzinie;
5) utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu i przyjęcia jego statutu;
6) utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 3. Zamknięcie obrad.

O godz. 13:00 , w sali Gminnego Ośrodka Kultury Będzinie odbędzie się spotkanie noworoczne z zaproszonymi gośćmi.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

 

Informacja

W dniu 28 grudnia 2018 r. , o godz. 9.00 , w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie wspólne posiedzenie komisji Rady w celu zaopiniowanie przez poszczególne komisje budżetu Gminy Będzino na rok 2019. O godz. 09.30 będą robione zdjęcia radnych .

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

 

 

 

opublikowano 24 grudnia 2018