Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD

Będzino dn. 19 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie informacji o raporcie
       b) debata
       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania
          (Projekt nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie sprawozdania
       b) dyskusja
       c) opinie komisji Rady Gminy
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
           sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2);
       d) opinia komisji rewizyjnej
       e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
           wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3).
7. Podjęcie uchwał:
       a) Projekt nr 4 –
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       b) Projekt nr 5 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
       c) Projekt nr 6 – w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
           dla gminy Będzino na lata 2012-2032″.
      d) Projekt nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada
          2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz
          nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223).
     e) Projekt nr 8 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
         sądowych na kadencję 2020 – 2023.
     f) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości.
     g) Projekt nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
         nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
    zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018.
10. Podsumowanie roku szkolnego.
11. Wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

opublikowano 19 czerwca 2019