Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) zwołuję IX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 czerwca 2015 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego – informacja inspektora ds. oświaty.
 8. Wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014:

– dyskusja,
– opinie komisji Rady,
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
– opinia komisji rewizyjnej,
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 r.;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
3) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego;
5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2015 – 2020;
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski