Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 29 stycznia 2019 r.

OA-R .0002.1.5.201.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  7 lutego  2019 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr II, nr III i nr IV.
 4. Wolna trybuna.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2018 roku.
 7. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2019 Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku;
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2021, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025”;
5) zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
6) zmiany uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu;
7) zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu;
8) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen